Praktikstedsbeskrivelse

Bo og Støtte - et godt praktiksted.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Institutionens navn: Bo og Støttetilbud
Adresse:    Konsul Beÿers allé 6, Holbæk
Tlf.:    72 36 30 20
E-mailadresse: sbo@holb.dk
Åbningstider: Vi har åbent hele året.Hverdage kl. 7-22.30 og weekend kl. 8-22.30. Den studerende skal forvente at arbejde ca. hver 4. weekend.

Institutionsleder: Søren Bornerup


Fysiske rammer, ude og inde:

Bo og Støtte har pt. ca. 155 borgere boende spredt i kommunen. Heraf bor ca. 40 i opgangsbofællesskaber med tilknyttede fællesarealer. Borgerne her bor i egne 2 eller 3 værelses lejligheder. Øvrige borgere bor i almennyttigt boligbyggeri, ejer eller andelsboliger.
Der er tre opgangs bofællesskaber i Holbæk området og et i Jyderup. Alle opgangene er etableret i forbindelse med udbygning af sociale boligbyggerier. På den måde adskiller opgangsmiljøerne sig ikke fra det eksisterende byggeri, men fremstår som en integreret del af nærmiljøet. Men med den tryghed for borgerne, at de i opgangen bor sammen med ligestillede.

Antal brugere: Pt. ca. 155 borgere.
Aldersgruppe:    Fra 18 år


Beskrivelse af målgruppen:

Hovedparten af borgergruppen er udviklingshæmmede. Derudover yder vi også hjemmevejledning til en del borger, der grundet en senhjerneskade eller sociale problemer har behov for støtte. Vi er desuden mentorer for en mindre gruppe, fortrinsvis unge der af forskellige årsager, ikke er arbejdsmarkeds parate. Flere borger har oven i deres øvrige problemer også psykiatriske problemstillinger.


Arbejdsmetoder:

Beskrivelse af pædagogiske metoder

Vi yder fortrinsvis støtte efter Servicelovens § 85, som bl.a. beskriver at:

"Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer".

I Jyderup arbejdes der også efter § 104.

"Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene".

Helt kort fortalt yder vi støtte til stort set alle livets forhold: Struktur på dagligdagen, etablering og vedligeholdelse af netværk, hjælp til at overskue økonomien, støttende samtaler, sundere levevis, støtte til at strukturere rengøring i hjemmet, støtte til at holde den personlige hygiejne, støtte til at opretholde en normal døgnrytme, lægebesøg, støtte til fritidstilbud, støtte til at opnå en eller anden form for tilknytning til arbejdsmarkedet, etc.

Gennemsnitligt modtager vores borger støtte i 4-5 timer ugentligt. Yderpunkterne er i øjeblikket 0,25 time og 20 timers støtte.

Det forventes at borgeren samarbejder positivt om at modtage den tildelte støtte. Vold og trusler accepteres på ingen måde. Af hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø må der ikke ryges mens vejlederen er til stede. Den bevilligede støtte er et tilbud og borgeren kan til enhver tid fravælge hjælpen

Tværprofessionelt samarbejde

Vi samarbejder med mange forskellige aktører. socialrådgivere, kontakt til arbejdspladserne, jobcentret, læger, psykologer, tandlæger, værger, familien m.m.

Personalegruppen: Vi er opdelt i 4 personalegrupper som hver er tilknyttet et opgangsfællesskab. Vi er pt. 27 ansatte, alle pædagoger.
Linjefagsmuligheder på praktikstedet.


Specialisering på praktikstedet

Mennesker med funktionsnedsættelser og mennesker med sociale problemer.


Bo og Støtte har 5 pædagoger med praktikvejleder kursus, 1 med praktikvejlederuddannelse.

Forbesøgets tilrettelæggelse

Vi kan tilbyde 2 og 3 praktikperiode.

Da der er en del alene arbejde hos voksne i eget hjem, er det vigtigt for os at den studerende er over 25 år.

Vi lægger stor vægt på forbesøget, således at både den studerende og arbejdspladsen, kan vurdere om vi kan tilbyde en god praktikperiode.

I starten af praktikken vil den studerende besøg borger sammen med en hjemmevejleder, men den studerende vil efter en periode komme til at yde støtte alene til udvalgte borger.

Den studerende skal være i stand til at varetage madklub og lave mad til ca. 8 borgere.

Vi besøger borger rundt i hele byen og derfor er det vigtigt at den studerende kan komme rundt. (egen bil eller cykel).

Den studerende vil blive tilknyttet den gruppe som vejlederen er tilknyttet. Den studerende kan dog forvente at have f.eks. en morgen, aften og weekendarbejde i en anden gruppe.

Den studerendes arbejdsuge bliver efter en fast mødeplan og weekendarbejde ca. hver 4 uge.

Yderligere kan den studerende forvente at møde 1. gang om ugen kl. 7 og 1 aften om ugen til kl. 22.30.

Den studerende vil have 1-2 praktikvejledere, og vil som udgangspunkt have vejledningsmøde 1. gang om ugen. Den studerende deltager på lige fod i alle gruppe og fællesmøder.

Læringsmål, uddannelses plan og målformulering bliver lavet i samarbejde med praktikvejlederen.

Som hjemmevejleder har man tavshedspligt. Det vil sige at hjemmevejlederen må drøfte en borgers problemstillinger med sine kollegaer eller leder, ligesom hjemmevejlederen må videregive relevante oplysninger til sagsbehandleren. Derimod må vejlederen ikke videregive personlige oplysninger om borgeren til pårørende, arbejdsplads eller andre uden borgerens samtykke.

Vores forventninger til den studerende.

Arbejde aleneTage ansvarVære reflekterendeNysgerrigobserverendeKritiskSpørgendeSituationsfornemmelseProfessionel (bruge sig selv – men ikke være privat)Respekterer borgernes ret til at vælge hvordan han hun ønsker at leve sit liv.Modenhed

Et eksempel på hvordan en dag i Bo og Støtte kan se ud for en studerende.

Du møder ind kl. 7 i et af vores 4 opgangsfællesskaber, hvor du hjælper nogen borger med specifikke morgen rutiner f.eks. vækning, morgenmad og ud af døren til arbejde.

Kl. 9 skal du til den anden ende af byen på hjemmedag hos en borger som er udviklingshæmmet og som arbejder i et beskyttet beskæftigelse. Borgeren skal have støtte til bankbesøg og indkøb. Hjemmedagen varer 2 timer hvorefter du kører til det opgangsfællesskab du er tilknyttet.

Her skal du evt. kontakte sagsbehandler, læge, tandlæge m.m. og læse mails.

Kl. ca. 12 spiser du frokost sammen med dine kollegaer og her vil som oftest være sparing.

Kl. 12.30 besøger du den næste borger i opgangen, som får ugentligt besøg af 1. times varighed 3 gange om ugen. Borgeren er udviklingshæmmet med psykiatrisk overbygning. Borgeren magter ikke dagtilbud og opholder sig derfor hovedsageligt hjemme. Borgeren har intet socialt netværk.

Opgaven her består hovedsageligt af samtale der har til formål at skabe tryghed. Borgeren får også hjælp til lægebesøg og styring af økonomi.

På vejen til næste borger må du lige stoppe og svarer på et par sms (fra en anden borger) og efterfølgende lave et telefon opkald til en kollega.

Næsten besøg af 1½ times varighed er en borger i opgangsfællesskabet som har downsyndrom og begyndende demens. Her gennemgår i post og aktivitetskalender, ordne vasketøj og lettere rengøring i samarbejde med borgeren. (praktiske opgaver i hjemmet foregår altid i samarbejde og med et pædagogisk formål).

Klokken er nu 15.30 og du har fri.

Dagen kunne også være startet kl. 12 til frokost med efterfølgende 2 hjemmebesøg og herefter madklub i et af opgangsfællesskaberne med slut kl. 22.30.

I løbet af aften er der telefonopkald fra andre borger der har brug for at tale med en hjemmevejleder og der er også andre borger i opgangen der har brug for hjælp til specielle opgaver, som f.eks. hjælp til at doserer mad og tandbørstning.

Kontakt til Udd. Områdelederen har det overordnede ansvar for den studerende.

Læringsmål, udtalelser og samtaler foregår i samarbejde mellem den studerende og praktikvejlederne.

Ved bekymringer/problemer vil den studerende løbende blive orienterede om disse.

Hvis disse bekymringer/problemer ikke kan løses internt mellem studerende og vejleder vil University College blive kontaktet med henblik på samtale inden 2/3 dels udtalelse/praktikbesøg.

Sidste revidering: Maj 2013

 

1. års praktik

Bo og støtte modtager ikke 1. års studerende i praktik.

2 års praktik

Uddannelsesplan for 2. praktikperiode. Tema: den pædagogiske institution

3. års praktik

Uddannelsesplan for 3. års praktikperiode. Tema: Den pædagogiske profession.


Sidst opdateret

06.10.2015

Ansvarlig redaktør

May-Britt Klindt Schlicker

Kontakt til Bo og støtte

Afdelingsleder Søren Bornerup

Telefon 72 36 40 65

Et godt sted at være i praktik

Bo og støtte er et godt sted at være i praktik